Az ima sorainak és a balról jobbra olvasott képek ikonográfiai témájának egyezése az alábbiak szerint követhető:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében (Az Atyaisten, mennynek és földnek Teremtője)

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, (Krisztus színeváltozása)

aki fogantatott Szentlélektől, (Angyali üdvözlet)

született Szűz Máriától, (Jézus születése)

szenvedett Poncius Pilátus alatt (Ecce homo)

megfeszítették, meghalt és eltemették. (Keresztrefeszítés)

Alászállt a poklokra, (Krisztus a pokol tornácán)

harmadnapon feltámadt a halottak közül, (Krisztus feltámadása)

fölment a mennybe, (Krisztus mennybemenetele)

ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, (Krisztus elfoglalja helyét az Atya jobbján)

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. (Deesis, ítélet élők és holtak felett)

Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, (A Szentlélek és a katolikus Anyaszentegyház allegóriája)

a szentek közösségét, (A szentek közössége)

a bűnök bocsánatát; (A bűnbánat szentsége)

a test feltámadását (A holtak feltámadása)

és az örök életet. Ámen. (Az örök mennyei élet allegóriája)

Liturgikus színfal